Aww: Cameron Dallas & Aaron Carpenter Celebrate Their Friendaversary