Listen to Ashley Argota's amazing "Someone Like You" cover! - M Magazine

Listen to Ashley Argota's amazing "Someone Like You" cover!