Willow Smith's third single "Fireball" is out -- featuring Nicki Minaj! - M Magazine

Willow Smith's third single "Fireball" is out -- featuring Nicki Minaj!