Best Hip-Hop Artist of 2011: Nicki Minaj vs. Drake! - M Magazine

Best Hip-Hop Artist of 2011: Nicki Minaj vs. Drake!